19 Nisan 2021 Pazartesi

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

858 defa okundu

Resmî Gazete Tarihi: 25.03.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30725
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-23/6/2019-30810)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DİLMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/6/2019-30810)

(1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DİLMER) faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) (Değişik:RG-23/6/2019-30810) Merkez (DİLMER): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil, yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturarak kurslar açmak.

b) Merkezin amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde birimler oluşturmak, ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile Türkçenin ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Eğitimi, Dil Bilimi, Halk Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Yabancı Diller Bölümleri ile Merkezin faaliyet alanlarına uygun bölümlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda sertifika programları düzenlemek ve staj yaptırmak.

ç) Dil öğretimi yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

d) Türkçe öğretimini destekleyen ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek; Türkçeyi, Türk kültürünü ve Türkiye’yi tanıtan multimedya araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak; dil laboratuvarları oluşturmak.

e) Türkçeyi daha iyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve belirtilen amaca uygun olarak ödüller vermek.

f) Üniversiteler arası iş birliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek.

g) Türkçe yeterlik sınavları düzenleyerek Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine uygun olarak başarı durumlarını gösteren sertifikalar vermek.

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

h) Yurt dışındaki dil öğretim merkezlerinin faaliyetlerini yakından gözlemlemek, ilgili merkezlerin işleyişlerini, yöntem ve tekniklerini yerinde inceleyerek raporlar hazırlamak.

ı) Türkçenin öğretilmesine ve Türk kültürünün tanıtılmasına hizmet edecek sempozyum, kongre, konferans, panel, çalıştay, seminer gibi her türden bilimsel çalışma ve toplantıları yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.

j) Talep hâlinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-23/6/2019-30810) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) (Değişik:RG-23/6/2019-30810) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdürün görev başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması hâlinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile öncelikli olarak Merkezin faaliyet alanıyla ilgili olan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) (Değişik:RG-23/6/2019-30810) Yönetim Kurulu; ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Merkezde uygulanacak kursların açılmasına ilişkin esasları belirlemek.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

d) Diğer kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve bunlara ilişkin protokolleri hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturulmasına ilişkin ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Rektörlüğe sunmak.

f) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

ğ) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar almak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ı) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 11 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde ders vermek, ders ve test kitapları ve benzeri materyaller oluşturmak, sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve Merkez bütçesi kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hükmü bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 
 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/3/2019

30725

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

23/6/2019

30810

2.       

 

 

 

 

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

BANKA: HALKBANK

HESAP ADI: ISUBÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

İBAN: TR04 0001 2001 3390 0044 0000 001

WHATSAPP DESTEK

İLETİŞİM

   +90 246 214 64 61

         +90 246 214 64 60

   dilmer@isparta.edu.tr

   Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

         Ziraat  Fakültesi  Doğu Yerleşkesi

          32260 Çünür / ISPARTA